IOTA 2019 Các Qui Luật Và Mô Tả Đơn Giản Theo IOTA – Gs Dirk Timmerman